Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

facebookflayer

FACEBOOK
FACEBOOK POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w WEJHEROWIE
A A A

§1 Zasady ogólne

 

1. Zbiory Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, zwanej dalej PBPW są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Czytelnik PBPW ma prawo do:

1) wypożyczania książek;

2) korzystania ze zbiorów dostępnych na miejscu;

3) korzystania z komputerów i Internetu;

4) korzystania z usługi „Książka do domu”.

 

§2 Rejestracja czytelnika

 

1. Przy zapisie do PBPW zgłaszający powinien:

1) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL, wypełnić kartę zobowiązania i podpisać ją po zapoznaniu się z  Regulaminem.

2. Czytelnik zobowiązany jest informować PBPW o zmianie miejsca zamieszkania

i innych danych zamieszczonych w karcie zobowiązania.

3. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane w celach: zapewnienia możliwości korzystania z zasobów PBPW, danych statystycznych oraz związanych

z odzyskiwaniem wypożyczonych zasobów bibliotecznych i kar naliczonych za ich przetrzymywanie.

5. Czytelnik rezygnujący z usług PBPW ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a PBPW ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec PBPW.

6. Czytelnika niepełnosprawnego do PBPW może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje jego kartę zobowiązania.

 

§3 Udostępnianie zbiorów

 

1. Ze zbiorów wypożyczonych na zewnątrz oraz zbiorów udostępnianych na miejscu mogą korzystać osoby, które wypełniły kartę zobowiązania.

2. Jednorazowo w PBPW można wypożyczyć 4 egzemplarze materiałów bibliotecznych.

3. Czytelnicy spoza powiatu wejherowskiego mogą wypożyczyć jednorazowo

1 egzemplarz materiału bibliotecznego.

4. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nieprzekraczający 30. dni.

5. W razie potrzeby można przedłużyć czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych.  Prolongaty można dokonać telefonicznie, przez Internet oraz osobiście.

6. Jeżeli czytelnik nie odda materiałów bibliotecznych w wyznaczonym terminie, naliczona zostanie kara pieniężna w wysokości 10 groszy od każdego przetrzymanego materiału bibliotecznego, naliczoną za każdy dzień po upływie terminu zwrotu.

7. Za szkody wynikające z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek odpowiada czytelnik.

8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez bibliotekarza.

9. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez PBPW, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, konto czytelnika zostaje zablokowane, a PBPW dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§4 Zasady korzystania z czytelni

 

1. Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany posiadający wypełnione zobowiązanie biblioteczne.

2. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania napojów i posiłków oraz prowadzenia rozmów telefonicznych itp.

3. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki, poza jej siedzibę (w uzasadnionych sytuacjach za zgodą bibliotekarza).

4. Pracownicy PBPW są uprawnieni do dokonywania kontroli sposobu korzystania

z materiałów bibliotecznych przez użytkownika.

 

§5 Korzystanie z komputerów

 

1. Korzystanie z komputerów w PBPW i dostępu do Internetu jest bezpłatne.

2. Prawo do korzystania z komputerów zainstalowanych w PBPW mają osoby, które wypełniły kartę zobowiązania.

3. Czas korzystania ze stanowiska komputerowego jest ograniczony i wynosi 60 min.

w ciągu dnia. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem czas użytkowania komputera może zostać przedłużony.

4. W przypadku awarii, „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym bibliotekarza bez podejmowania próby samodzielnej naprawy.

5. Czytelnikowi nie wolno:

1) instalować programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych;

2) wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców.

6. Dźwięk odtwarzany podczas pracy komputera może być emitowany tylko przez słuchawki.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu komputerowego

w wyniku jego nieprawidłowego używania.

 

§6 Usługa „Książka do domu”

 

1. Usługa „Książka do domu” jest bezpłatna, warunkiem jest wypełnienie karty zobowiązania.

2. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Wejherowa.

3. Chęć skorzystania z usługi „Książka do domu” należy zgłosić w bibliotece osobiście, telefoniczne bądź przez osoby trzecie.

4. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze oraz wolontariusze.

5. Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory PBPW na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora PBPW.

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste czytelników pozostawione bez nadzoru.

3. W sprawach nieobjętych w niniejszym Regulaminie prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

4. O zmianach w Regulaminie czytelników powiadamia się informacją wywieszoną

w widocznym miejscu w siedzibie Biblioteki oraz na stronie internetowej Biblioteki.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2015 r.

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z późn. Zm.);

3. Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie nadany uchwałą Nr IV/XXXV/430/14 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Działalność biblioteki wspierana jest ze środków:

5
4
3
2
1
fun_met_logo