Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

facebookflayer

FACEBOOK
FACEBOOK POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w WEJHEROWIE
A A A

I. Postanowienia ogólne

§1

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.);

2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.);

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);

4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.);

5. aktu o utworzeniu;

6. niniejszego Statutu.

§2

Siedzibą Biblioteki jest miasto Wejherowo, a terenem działania jest obszar Powiatu Wejherowskiego.

§3

1. Organizatorem Biblioteki jest Powiat Wejherowski sprawujący nadzór nad jej funkcjonowaniem.

2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

3. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury i zyskuje osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu.

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.

§4

Biblioteka używa okrągłej pieczęci z Herbem Powiatu Wejherowskiego i napisem na otoku „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie”.

II. Cele i zadania Biblioteki

§5

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Powiatu Wejherowskiego oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeni międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;

3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad gminnymi bibliotekami publicznymi w zakresie:

a) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów;

b) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;

c) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek;

d) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów.

4. Biblioteka może wykonywać inne zadania wynikające z potrzeb środowiska, regionu, a także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej zlecone przez Organizatora.

III. Organizacja i kierownictwo Biblioteki

§6

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Wejherowskiego, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Powołanie Dyrektora następuje na czas określony od 3 do 7 lat.

4. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w jej imieniu.

5. Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki;

b) zarządzanie majątkiem Biblioteki;

c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki;

d) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Biblioteki;

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Biblioteki.

6. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

7. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

8. Zasady zatrudniania oraz wynagradzania pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania, który ustala Dyrektor.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§7

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez jej Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Organizator.

4. Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem pkt. 5.

5. W granicach obowiązujących przepisów Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§8

Oświadczenia woli w imieniu Biblioteki składa Dyrektor, który w razie konieczności, może udzielać pełnomocnictw do składania oświadczeń woli.

V. Postanowienia końcowe

§9

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzemieniu z adresem siedziby, numerem NIP i adresem e-mailowym.

§10

1. Statut Biblioteki nadaje Rada Powiatu Wejherowskiego.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Działalność biblioteki wspierana jest ze środków:

5
4
3
2
1
fun_met_logo