Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

facebookflayer

FACEBOOK
FACEBOOK POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w WEJHEROWIE
A A A

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

przy ul. Dworcowej 7

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w wymiarze 0,5 etatu na podstawie umowy o pracę.

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie
z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) następujące wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 6. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 7. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 8. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 9. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. 5-letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (lub/i inne wymagania wynikające z przepisów wewnętrznych biblioteki).
  2. Znajomość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.
  3. Znajomość zagadnień w zakresie sporządzania dokumentacji płacowej, prowadzenia gospodarki kasowej, księgowej i kasowości budżetowej.
  4. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows, obsługi Internetu, programów księgowych oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych oraz obsługa sprzętu biurowego.
  5. Sumienność i dyspozycyjność.
  6. Umiejętność analitycznego myślenia.
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 • III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Opracowanie projektu planu finansowego Biblioteki;
  2. Organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie prac w zakresie działalności finansowej;
  3. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Biblioteki;
  4. Realizacja wydatków i ich ewidencja;
  5. Prowadzenie kartotek osobowo-płacowych i ich wypłat;
  6. Obsługa wydatków i przychodów;
  7. Dokumentacja finansowa przybytków i ubytków materiałów bibliotecznych
   oraz zakupionego sprzętu;
  8. Uzgadnianie wartości majątku Biblioteki;
  9. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych;
  10. Nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczych;
  11. Prowadzenie spraw kadrowych, czuwanie nad należytym zabezpieczeniem dokumentów kadrowych:
  12. Opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości Biblioteki;
  13. Prowadzenie dokumentacji statystycznej Biblioteki;
  14. Odpowiedzialność za inwentaryzacje Biblioteki;
  15. Współpraca ze Skarbnikiem Powiatu.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone
do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1. Warunki pracy:
  1. Miejsce pełnienia obowiązków: Powiatowa Biblioteka Publiczna
   w Wejherowie.
  2. Zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu.
  3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony od dnia 2 września 2019 r.,
   z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys.
  2. List motywacyjny z podanym numerem oferenta.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
  4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  6. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
 3. Miejsce i termin składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie

 1. Dworcowa 7

84-200 Wejherowo

W zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY” od dnia opublikowania na stronie Organizatora Biblioteki Powiatu Wejherowskiego
lub składać osobiście w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w terminie od 05.08.2019 r. do 20.08.2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.

Otwarcie kopert oraz analiza formalna dokumentów nastąpi w dniu 21.08.2019 r.
o godz. 900.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

 • Dodatkowe informacje:
  1. Kandydaci, którzy spełniają powyższe wymagania i złożą komplet dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu.
  2. Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.
  4. Informacja o wyniku wyboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora Biblioteki oraz w siedzibie Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV wraz z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Działalność biblioteki wspierana jest ze środków:

5
4
3
2
1
fun_met_logo