Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Social Icons

A A A

Barwna, pełna humoru i intrygujących przygód opowieść o podróży polskim „Maluchem” przez afrykańskie drogi i bezdroża, to w dużym skrócie charakterystyka dzisiejszego spotkania autorskiego, na którym gościliśmy Pana Arkadego Pawła Fiedlera.
Największym zaskoczeniem dla podróżnika nie była bynajmniej wysoka (sięgająca 52 stopni Celsjusza) temperatura, ale ludzie… wyjątkowo pogodni, pomocni i sympatyczni. Wielu z napotkanych tubylców nie dowierzało, że polski „Maluch”, to rzeczywiście samochód, natomiast kobiety wpadały w zachwyt na jego widok, prosząc nawet, by Pan Arkady ofiarował im go w prezencie…
Pełną relację z ponad 3 miesięcznej podróży można przeczytać w dostępnej u nas książce Arkadego Pawła Fiedlera „Maluchem przez Afrykę”.
Dziękujemy serdecznie za przybycie wiernym Czytelnikom i zapraszamy do śledzenia wydarzeń w naszej bibliotece!

18423979_1737910363136183_3773871824747440851_n
18402684_1737910319802854_2624571643352628633_n
18425042_1737910299802856_8015671271737212221_n
18446523_1737910276469525_6523860296142110243_n
18423997_1737910203136199_3291839295580787611_n
18485445_1737910223136197_9023787312119392819_n
18403077_1737910143136205_2857765118815697120_n
18342637_1737910186469534_897389492314042270_n
post konkurs literacki FB-1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regulamin


Powiatowego Konkursu Literackiego na Mikropowieść

"Od Szuflady do Plejady",

Zorganizowany w ramach „Tygodnia Bibliotek”

 1. Organizator
 1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Literackiego na Mikropowieść

"Od Szuflady do Plejady" jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie.

 1. Patronat, fundator nagród finansowych
 1. Honorowy patronat nad konkursem pełni Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Fundatorem nagród finansowych Powiatowego Konkursu Literackiego na Mikropowieść

"Od Szuflady do Plejady" jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

III. Czas rozpoczęcia i trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.05.2017 r. i trwać będzie do dnia 29.09.2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.10.2017 roku. W uzasadnionych przypadkach termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Informacja o ogłoszeniu Konkursu wraz z regulaminem zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pbpw.pl
 1. Cele konkursu

 

 1. Celem konkursu jest popularyzacja twórców literatury oraz ujawnienie ich talentów, stworzenie możliwości publikacji najlepszych trzech utworów.
 1. Zasady uczestnictwa
 1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do debiutantów jak i dojrzałych autorów. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem, zamiennie Autorem) może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich, która do dnia 29 września 2017 r. prześle na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie,             ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo z dopiskiem "Od Szuflady Do Plejady" lub dostarczy osobiście, mikropowieść swojego autorstwa, napisaną w języku polskim, o dowolnej tematyce spełniającej warunki Konkursu (dalej zwaną "Utworem").
 1. Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, musi być wolny od wad prawnych i nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utworem konkursowym nie może być tekst, który częściowo lub w całości był publikowany w którymkolwiek z mediów lub został zgłoszony do innego konkursu.
 1. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.
 1. Tematyka prac

 

 1. Tematyka Utworu konkursowego jest dowolna. Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest mikropowieść (krótka powieść o zwartej kompozycji, zwykle jednowątkowa).

VII. Jury

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora. Wyboru najlepszych Utworów dokona profesjonalne Jury, w którego skład wejdą specjaliści, autorytety w dziedzinie literatury.
 2. Ocena zgłoszonych książek przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapiewybrane zostaną tytuły, które otrzymają nominacjędo nagrody. Drugi etap zakończy się wyłonieniem zwycięzców Konkursu.

VIII. Zasady Konkursu

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na przesłaniu lub dostarczeniu osobistym do dnia            29 września 2017 roku swojego Utworu (decyduje data stempla pocztowego) w postaci wydruku (interlinia 1,5; czcionka: 12 pkt. Times New Roman, margines prawy 4 cm) oraz pliku na nośniku elektronicznym, w stanie identycznym z wydrukiem, na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie, ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo z dopiskiem "Od Szuflady Do Plejady".
 1. Minimalna objętość Utworu to 100 tys. znaków liczonych razem ze spacjami, maksymalna objętość utworu to 180 tys. znaków liczonych razem ze spacjami.
 1. Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron. Powinien zawierać jedynie godło Autora. Przez godło rozumie się słowo, logo, hasło maskujące właściwą tożsamość autora. W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć do Utworu kartkę z danymi Autora i godłem (tym samym, co na maszynopisie). Dane Autora powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, telefon kontaktowy i adres        e-mail. Koperta zawierająca dane Autora zostanie otwarta po podjęciu przez Jury decyzji                             o rozstrzygnięciu Konkursu.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 16.10.2017 roku poprzez zamieszczenie na stronie www Organizatora Konkursu (www.pbpw.pl) informacji                                           o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów oraz godeł Autorów.
 1. Oceny nadesłanych Utworów i rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury wybrane przez Organizatora. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne i nie może zostać skutecznie zaskarżone do sądu.
 1. Nagrodą główną w Konkursie za zajęcie I miejsca jest nagroda pieniężna w wysokości 1700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) oraz publikacja Utworu w formie książkowej.
 1. Organizator, oprócz nagrody głównej za zajęcie I miejsca przyzna nagrodę za zajęcie II i III miejsca. Utwory te zostaną opublikowane w języku polskim w formie książkowej, a Autorzy

wyróżnionych Utworów otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: II miejsce 800,00 zł (słownie: osiemset złotych), III miejsce 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć informację, że Autor wyraża zgodę na bezpłatną publikację jego tekstu, a tym samym na poprawki redakcyjno - korektorskie. Informacja powinna zawierać czytelny podpis Autora.
 1. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej lub innego rozdziału nagród i wyróżnień.
 1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nie odpowiada za zagubienie maszynopisu.
 1. Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w Konkursie.
 1. Utwory, które nie zostały nagrodzone, mają również szansę na publikację. W takim przypadku Organizator może skontaktować się z Autorem Utworu najpóźniej w ciągu 1 roku od zakończenia Konkursu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
 1. Odbiór nagrody
 1. Nagroda główna za zajęcie I miejsca oraz nagrody za II i III miejsce zostaną wręczone najpóźniej w terminie do dnia 16 października 2017 r. Nagrody w formie pieniężnej muszą zostać odebrane osobiście.
 1. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania zamiany nagrody na inną, bądź odstąpienia nagrody innej osobie.
 1. Warunkiem niezbędnym do odbioru nagrody jest obecność na uroczystym ogłoszeniu wyników. W przypadku absencji laureata, jego nagroda zostaje anulowana.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
 1. Przedmiotem postępowania reklamacyjnego mogą być wyłącznie uchybienia natury formalnej w toku postępowania konkursowego.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji).
 1. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystywania swoich danych osobowych do celów Konkursu; jednocześnie ma prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
 1. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, odbioru i rozliczenia nagród przez organizatora oraz wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku podczas finału Konkursu i wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, Facebooku biblioteki, w kronice oraz tablicach   ściennych   i   folderach   biblioteki w   celu   informacji   i   promocji   biblioteki,

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 535 555 937, (58) 736 25 01 lub osobiście w godzinach funkcjonowania biblioteki.

post konkurs literacki FB-1
Previous Next Play Pause
1

Trzeci Dzień Tygodnia Bibliotek w naszej Bibliotece przebiegł bardzo aktywnie i wesoło Wszystko za sprawą Bibliotekarzy z Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, którzy przyjechali do nas swoim kolorowym Bibliobusem. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu „Otwórz się na Biblioteki z powiatu wejherowskiego”, tak by nasi czytelnicy poznali Biblioteki w swoim okręgu. Grono pracowników wraz z Panią Dyrektor Hanną Mancewicz na czele przygotowali wiele atrakcji dla dzieci odwiedzających dzisiaj naszą Bibliotekę Liczne gry i zabawy a nawet nagrody dla małych uczestników sprawiły dzieciom wiele radości Gościliśmy bowiem 3 grupy: pierwszą z nich była klasa 2D z SP nr 9 w Wejherowie z Panią Anną Chodak, drugą były przedszkolaki z Przedszkola „Akuku” z Paniami Małgorzatą Rakowską, a trzecią przedszkolaki z „Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie” z Paniami Beatą Bryłowską i Lucyną Kustusz. Bardzo dziękujemy naszym kochanym Paniom z GIKiB za ogrom pracy i energii włożony w przygotowanie i realizację zajęć, a małym uczestnikom i ich opiekunom za świetną zabawę.

18301348_1737204809873405_6426590104022643420_n
18301913_1737204943206725_2232319208418182465_n
18010740_1737204959873390_6544444344184549615_n
18341638_1737204549873431_6156445004424024559_n
18341815_1737204443206775_3245675301616109190_n
18341847_1737204676540085_6344475717370429001_n
18341922_1737205043206715_4083889209547990980_n
18342280_1737204783206741_6079278707975350422_n
18342314_1737205019873384_2922254596411474717_n
18342420_1737204633206756_6295298117673866667_n
18342510_1737204609873425_831887623137945733_n
18342578_1737204729873413_8945037078577859998_n
18342678_1737204586540094_8510311711837293100_n
18342769_1737204529873433_411626618383444342_n
18402829_1737204599873426_828258439987832595_n
18403124_1737204796540073_4017594999721029291_n
18403622_1737204826540070_3056467511738455651_n
18403633_1737204459873440_4144790581880128442_n
18424159_1737204539873432_6952138487390442844_n
18425348_1737204446540108_2465780814158948754_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Trzeci Dzień Tygodnia Bibliotek w naszej Bibliotece przebiegł bardzo aktywnie i wesoło Wszystko za sprawą Bibliotekarzy z Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, którzy przyjechali do nas swoim kolorowym Bibliobusem. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu „Otwórz się na Biblioteki z powiatu wejherowskiego”, tak by nasi czytelnicy poznali Biblioteki w swoim okręgu. Grono pracowników wraz z Panią Dyrektor Hanną Mancewicz na czele przygotowali wiele atrakcji dla dzieci odwiedzających dzisiaj naszą Bibliotekę Liczne gry i zabawy a nawet nagrody dla małych uczestników sprawiły dzieciom wiele radości Gościliśmy bowiem 3 grupy: pierwszą z nich była klasa 2D z SP nr 9 w Wejherowie z Panią Anną Chodak, drugą były przedszkolaki z Przedszkola „Akuku” z Paniami Małgorzatą Rakowską, a trzecią przedszkolaki z „Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie” z Paniami Beatą Bryłowską i Lucyną Kustusz. Bardzo dziękujemy naszym kochanym Paniom z GIKiB za ogrom pracy i energii włożony w przygotowanie i realizację zajęć, a małym uczestnikom i ich opiekunom za świetną zabawę.

18301348_1737204809873405_6426590104022643420_n
18010740_1737204959873390_6544444344184549615_n
18301913_1737204943206725_2232319208418182465_n
18341638_1737204549873431_6156445004424024559_n
18341815_1737204443206775_3245675301616109190_n
18341847_1737204676540085_6344475717370429001_n
18341922_1737205043206715_4083889209547990980_n
18342280_1737204783206741_6079278707975350422_n
18342314_1737205019873384_2922254596411474717_n
18342420_1737204633206756_6295298117673866667_n
18342510_1737204609873425_831887623137945733_n
18342578_1737204729873413_8945037078577859998_n
18342678_1737204586540094_8510311711837293100_n
18342769_1737204529873433_411626618383444342_n
18402829_1737204599873426_828258439987832595_n
18403124_1737204796540073_4017594999721029291_n
18403622_1737204826540070_3056467511738455651_n
18403633_1737204459873440_4144790581880128442_n
18424159_1737204539873432_6952138487390442844_n
18425348_1737204446540108_2465780814158948754_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Podkategorie

Działalność biblioteki wspierana jest ze środków:

4
3
wmbg
kultura